PARTNERZY

 

                                Gwarancje Ubezpieczeniowe  

  Gwarancje ubezpieczeniowe są formą zabezpieczenia najczęściej wykorzystywaną w branży budowlanej. Istotą gwarancji jest zabezpieczenie interesów (inwestora lub generalnego wykonawcy) tzn. zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty, w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy (wykonawcy) z zobowiązania objętego kontraktem.

W ofercie posiadamy Gwarancje takie jak:


Gwarancja Zapłaty Wadium - zabezpiecza interesy organizatora przetargu w sytuacji gdy zobowiązany, który wygrał przetarg odmówił podpisania umowy na warunkach przedstawionych w składanej ofercie lub też nie zostanie wniesione zabezpieczeni należytego wykonania umowy.

Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu - istotą tej gwarancji jest zabezpieczenie interesów inwestora w razie nie wykonania lub nie należytego wykonania kontraktu przez wykonawcę. Umowę tą zawiera się na okres realizacji umowy.

Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek - stanowi dla inwestora zabezpieczenie, iż wady lub usterki, które wystąpił po wykonaniu kontraktu ale w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę zostaną właściwie i terminowo usunięte. Umowę taką zawiera się na okres gwarancji wynikający z kontraktu.

Gwarancja Zwrotu Zaliczki - zabezpiecza interesy inwestora w sytuacji gdy kontrahent wykorzysta zaliczkę w sposób niezgodny z kontraktem.

Dokumenty niezbędne do przygotowania gwarancji.

- dokumenty finansowe za trzy ostatnie lata (Rachunek zysków i strat, Bilans, Pit)

- zaświadczenia NIP i Regon
- wpis do ewidencji gospodarczej
- zaświadczenia US i ZUS
- opinia bankowa
- referencje
- wykaz kontraktów w trakcie realizacji

 

Pierwsze 3 pozycję wymaganych dokumentów są niezbędne nawet do kalkulacji składki.Zapraszamy serdecznie do naszego biura w godzinach:

Od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00
W soboty od 9.00 do 13.00

25-414 Kielce ul. Warszawska 146

tel/fax (41) 331 05 99

kom 606 469 086  Anna Wójcik
kom 668 386 189  Łukasz Lipecki

 e-mail: wojcik.anna@onet.pl

 e-mail: lukaszlipecki@interia.pl

 e-mail: biuro@ubezpieczenia-kielce.com.pl