Ubezpieczenie samochodu pomaga Tobie i Twojej rodzinie zabezpieczyć się przed stratą finansową w razie wypadku lub innej przyczyny. Pokrywa ono uszkodzenia mienia i ciała spowodowane wypadkiem, jak również uszkodzenia, za które ty jesteś prawnie odpowiedzialny. Może również pokryć koszty naprawy lub wymiany samochodu, jeśli został uszkodzony lub ukradziony. Oferujemy różnorodne ubezpieczenia bazujące na konkretnych potrzebach.

Ubezpieczenia Komunikacyjne

W ofercie posiadamy poniższe ubezpieczenia komunikacyjne :

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie AutoCasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
 • Ubezpieczenie Minicasco
 • Ubezpieczenie Moto-assistance
 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)
 • Ubezpieczenie OC krótkoterminowe (30 dni)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji, musi wykupić polisę OC.
Zakres  ubezpieczenia OC jest określony przez Ustawę o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,  dzięki temu jest on jednolity we wszystkich towarzystwach. zasady zawarcia oraz realizacji umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku z póź. zmianami.

Warto wiedzieć:

 • zbywca pojazdu zobowiązany jest w dniu sprzedaży przekazać nabywcy dokument ubezpieczenia oraz powiadomić zakład ubezpieczeń o fakcie sprzedaży pojazdu w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu (w praktyce oznacza to przekazanie do zakładu ubezpieczeń kopii umowy kupna-sprzedaży pojazdu) - art. 32 ust.1 ustawy
 • wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę pojazdu - art. 31 ustawy…
 • nabywca pojazdu ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą przez zbywcę w terminie 30 dni od daty zakupu pojazdu - art. 31 ustawy...
 • w razie nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego zbywca wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nabywca jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w dniu nabycia pojazdu mechanicznego - art. 31 ust.3 ustawy…
 • posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu - art. 29 ust.1 ustawy...

Do ubezpieczeń OC proponujemy Ci dodatkowy pakiet ubezpieczeń dobrowolnych, które będą chronić Ciebie, i Twoich bliskich.

Ubezpieczenie autocasco (AC) należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych.
Chroni Twój samochód, gdy Ty jesteś sprawcą wypadku lub gdy Twoje auto zostanie uszkodzone, a ustalenie sprawcy jest niemożliwe (np. zarysowanie na parkingu, wybita przez wandali szyba) oraz przed kradzieżą i aktami wandalizmu dokonanymi na ubezpieczonym pojeździe.

 Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • zniszczenie lub uszkodzenie spowodowane zderzeniem z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu
 • szkody powstałych na skutek powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, gradu, lub innych sił przyrody
 • kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego
 • uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie (dewastacja)

Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują zakres ALL RISK oznacza to, że odpowiadają za wszystkie zdarzenia, które nie znalazły się w katalogu wyłączeń.

Warto wiedzieć:

 • odszkodowania nie przysługuje jeżeli kierujący pojazdem w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu lub nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem
 • brak aktualnych badań technicznych pojazdu może również skutkować odmową wypłaty odszkodowania
 • w przypadku zagubienia kluczyków do pojazdu, należy powiadomić o tym fakcie Towarzystwo Ubezpieczeń oraz wymienić zamki na nowe, ponieważ w przeciwnym wypadku spotkasz się z odmową wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu lub jego części bądź wyposażenia

ASS – ubezpieczenie Assistance

 W razie wypadku lub awarii pojazdu zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, możemy liczyć na pomoc w zakresie holowania i usługi naprawy pojazdu, wykupując usługi Assistance.

 

          Polisa Assistance już od 50 zł rocznie !!!

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie może obejmować:

 • holowanie uszkodzonego wskutek kolizji lub wypadku pojazdu do warsztatu serwisowego lub na miejsce wskazane przez ubezpieczającego
 • holowanie unieruchomionego wskutek awarii technicznej pojazdu
 • usunięcie awarii technicznej w miejscu zdarzenia włączenie z awarią żarówek reflektorowych
 • holowanie pojazdu konieczne z powodu kradzieży jego części składowych lub dewastacji
 • organizację zakwaterowania w hotelu i organizację przewozu osób podróżujących ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania lub do celu podróży
 • pomoc rzeczoznawczą i prawną
 • pomoc w przypadku uszkodzenia ogumienia
 • pomoc w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu
 • telefoniczna pomoc tłumacza
 • informację telefoniczną
 • dostarczenie paliwa
 • pomoc w razie nalania niewłaściwego rodzaju paliwa lub płynu
 • pomoc w przypadku niemożności uruchomienia silnika
 • pomoc w przypadku uszkodzenia ogumienia
 • pomoc w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu

Auto Szyby

Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby czołowej, tylnej oraz szyb bocznych w razie ich zniszczenia, powstałych wskutek:

 • zderzenia z innym pojazdem
 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami znajdującymi się poza pojazdem
 • powodzi, zatopienia, huraganu, pioruna, bezpośredniego działania opadu atmosferycznego, osuwania lub zapadnięcia się ziemi, lawiny
 • pożaru, wybuchu
 • działania czynnika chemicznego lub termicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 • uszkodzenia przez osoby trzecie, znajdujące się poza pojazdem

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)  powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego pozwala na wypłatę odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu zarówno kierowcy jak i wszystkich pasażerów podróżującym pojazdem. Chroni nas również m.in podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy.

 


Zapraszamy serdecznie  do naszego biura  w godzinach:

Od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00
W soboty od 9.00 do 13.00

25-414 Kielce ul. Warszawska 146

tel/fax (41) 331 05 99

kom 606 469 086  Anna Wójcik
kom 668 386 189  Łukasz Lipecki

 e-mail: wojcik.anna@onet.pl

 e-mail: lukaszlipecki@interia.pl

 e-mail: biuro@ubezpieczenia-kielce.com.pl